Składki członkowskie

Składki członkowskie w naszym Cechu wynoszą miesięcznie 10,- zł.

Opłata rejestracyjna (tzw. wpisowe) Cechu: 20,- zł.

Podstawa: Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy z dnia 28.06.2010r. z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2011r.

Termin opłacania składek: regularnie (podstawa: par. 5. ust. 1. pkt 3 statutu Cechu).

Zaniechanie płacenia składek członkowskich przez co najmniej 18 miesięcy (póltora roku), po trzykrotnym upomnieniu, powoduje wykreślenie z Cechu (zgodnie z par. 6. ust. 1 pkt 4. statutu Cechu).

W sprawach związanych z opłacaniem składek członkowskich prosimy o kontakt z Biurem Cechu (patrz zakładka na górze strony: KONTAKT).