Statut

Poniżej zamieszczamy treść aktualnego Statutu Cechu Rzemiosł Różnych m.st. Warszawy, przyjętego i uchwalonego Uchwałą Nr 7. Walnego Zgromadzenia Członków Cechu w dniu 20 czerwca 2016r.